Ogłoszenie ofertowe

2013-03-28 10:37:00

MASPEX – GMW Spółka z o.o. S.K.A. 34-100 Wadowice , ul. Chopina 10 zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego nr 2 pt. 

 „Instalacja dystrybucji powietrza”,

będącego częścią projektu:
„Rozbudowa zakładu z adaptacją do warunków prowadzenia produkcji według proekologicznych standardów”.

Przedmiot zamówienia: „Instalacja dystrybucji powietrza”

Zakres zamówienia:

Wykonanie projektu i budowa energooszczędnej instalacji przygotowania powietrza wstępnie schłodzonego (bądź podgrzewanego, zależnie od pory roku) w gruntowym wymienniku ciepła (GWC) zlokalizowanym pod obiektami S1 i S2 – wentylacja + klimatyzacja + instalacja filtrowania i osuszania.

Szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnych w siedzibie Spółki.

Przewidywany termin wykonania zadania: 31 październik 2013 r.

Realizacja zadania może być uzależniona w pewnym zakresie od możliwości organizacji przerw produkcyjnych.

Miejsce i termin składania ofert:

Pisemne oferty w języku polskim, lub innym, powszechnie używanym w Unii Europejskiej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na instalację dystrybucji powietrza dla Maspex – GMW Sp. z o.o. S.K.A. w Wadowicach – nie otwierać”, należy składać w sekretariacie Spółki  osobiście, listownie lub pocztą kurierską (decyduje data dotarcia oferty do siedziby Spółki).

Termin składania ofert :

upływa 26.04.2013r. o godz. 11:59

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na całość zadania inwestycyjnego.

 

Termin związania ofertą: 

30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

 

Miejsce otwarcia ofert:

Maspex – GMW Sp. z o.o. S.K.A. (sala konferencyjna)

34-100 Wadowice, ul. Chopina 10

 

Termin otwarcia ofert:

26.04.2013r. o godz. 12:00

 

Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w „Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia” którą można odebrać w siedzibie Spółki w godz. od 900 do 1500  w dni robocze lub pisemnie prosić o przesłanie pocztą lub drogą elektroniczną.

 Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez wyboru ofert lub może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

 Osoba do kontaktu:  Jacek Bułka, tel.: 033 873 19 24; mail: j.bulka@maspex.com

30 czerwca 2020, 10:06
Loteria Tigera
W ostatnich miesiącach Tiger rozpoczął intensywną współpracę z amerykańską marką ...
Więcej...
26 czerwca 2020, 13:32
Maspex #GaszynChallenge
Maspex dołączył do popularnej akcji #GaszynChallenge, w ramach której cała Polska robi ...
Więcej...
23 czerwca 2020, 16:24
Mistrzowskie Tiger Roasty
TIGER kontynuuje komunikację, w której promuje i wspiera sportowych mistrzów – ...
Więcej...