Co nas wyróżnia

Mamy w swoim portfolio niezwykle silne marki, dające firmie pozycję lidera rynkowego, nie tylko w Polsce. Praca w naszej firmie daje dostęp do unikalnego know-how, oznacza skalę, tempo, wyzwania. Jesteśmy liderem rynkowym, a jednocześnie decyzje zapadają lokalnie.

Łączymy indywidualną przedsiębiorczość z nastawieniem na współpracę,mamy siłę,odwagę i umiejętności potrzebne, by opracowywać i wprowadzać nowatorskie projekty, pokonywać kolejne wyzwania. Nasza 25- letnia historia pokazuje, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych.

W pracy kierujemy się wartościami takimi jak:

·         Współdziałanie rozumiane jako wzajemne wspieranie i okazywanie pomocy w zakresie realizacji zadań, nie tylko w obrębie własnego działu, ale również w zakresie współpracy międzydziałowej. To również podejmowanie solidarnych wysiłków dla realizacji wspólnych celów i co ważne, wzajemne poleganie na sobie.

·         Zaangażowanie  to wykonywanie pracy z pasją, wyznaczanie sobie ambitnych celów i dążenie do ich osiągnięcia. Wiąże się z tym również nieustanne podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie. Grupa Maspex ceni twórcze działanie, wychodzące poza schematy oraz odwagę w podejmowaniu śmiałych decyzji.

 

·         Odpowiedzialność oznacza profesjonalizm, solidność i terminowość w realizowaniu zadań. To również gotowość ponoszenia konsekwencji swoich działań lub ich zaniechania. Bardzo ważnym aspektem odpowiedzialności powinna być troska o bezpieczeństwo pracowników i konsumentów oraz wrażliwość na problemy społeczne i ochronę środowiska. Każdy pracownik, bez względu na zajmowane stanowisko, powinien poprzez swoją pracę i zachowania wnosić istotny wkład w budowanie wartości firmy oraz dbać o jej dobre imię i prestiż.

·    Tolerancja i szacunek, które oznaczają poszanowanie godności osobistej w kontaktach z innymi osobami w firmie, ale także w kontaktach z partnerami biznesowymi i konsumentami. Tolerancja i szacunek powinny objawiać się również w respektowaniu praw i uczuć osób, z którymi współpracujemy, a także brakiem dyskryminacji innych ze wzglądu na ich pochodzenie, narodowość, religię, rasę, płeć, wiek lub orientację seksualną. Wszystkich pracowników Grupy Maspex, w każdej sytuacji w pracy, obowiązuje zakaz mobbingu, molestowania i prześladowania innych. Poprzez tolerancję i szacunek rozumiemy również uznanie dla efektów pracy i zaangażowania.