Programy Rozwojowe
 • Program BE TALENT
  Wybrana grupa pracowników w trakcie kolejnych 2 lat otrzymuje szeroko zakrojone, zindywidualizowane  wsparcie szkoleniowe, coachingowe  przygotowujące ją do podjęcia się nowych ról zawodowych.

  Prestiżowy program talentowy dedykowany pracownikom wybranych działów administracji, którzy chcą podnosić poziom swoich kompetencji zawodowych i rozwijać się razem z Grupą Maspex.  Rekrutacja do programu jest kilkuetapowa, składa się m.in. z wewnętrznej nominacji oraz dokładnej diagnozy potencjału przeprowadzonej przez zewnętrznych ekspertów.  Zaproszeni do udziału w programie pracownicy, mogą dołączyć do jednego z trzech podprogramów:

  HIGH EXPERT - dla specjalistów chcących pełnić funkcję autorytetów w swojej dziedzinie,

  BE MANAGER – dla samodzielnych specjalistów pragnących w przyszłości zarządzać zespołami ,

  HIGH POTENTIAL - dla menedżerów gotowych do podjęcia się w przyszłości nowych zadań na najwyższych szczeblach zarządzania.

 • System Ocen Okresowych

  System Ocen Okresowych – jest narzędzie służącym do zbierania informacji zwrotnej na temat zachowań

  i kompetencji pracowników w miejscu pracy.

  Istotą oceny 360° jest porównanie własnej samooceny z ocenami innych grup respondentów. Kluczowa dla rozwoju jest identyfikacja rozbieżności pomiędzy samooceną i ocenami innych grup respondentów.

  Ocena 360 stopni w GMW

  Każdy z ocenianych dokona samooceny oraz otrzyma ocenę od osób oceniających – czyli osób, ze swojego najbliższego otoczenia:

  bezpośredniego przełożonego (ocena jawna) współpracowników z własnego zespołu (min. 3 osoby) współpracowników z innych działów
  podwładnych (w przypadku managerów)

  Korzyści dla pracownika:

  Zwiększenie efektywności pracownika

  Otrzymanie bardzo precyzyjnej informacji zwrotnej na temat spostrzegania przez otoczenie zawodowe sposobu wykonywania pracy.

  Otrzymanie pełnej i kompleksowej oceny od osób z najbliższego otoczenia zawodowego – informacji o tym za co inni mnie cenią oraz co powinienem / mogę zrobić by innym pracowało się ze mną lepiej.

  Precyzyjne planowanie rozwoju zawodowego.

  Usprawnienie komunikacji na linii przełożony – pracownik – współpracownik.

 • Rozwój Pracowników Grupy Maspex Wadowice – nowa jakość zarządzania i wiedzy

  GRUPA MASPEX WADOWICE wspiera rozwój swoich pracowników poprzez realizację projektu: „ROZWÓJ PRACOWNIKÓW GRUPY MASPEX WADOWICE – NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA I WIEDZY”. 

  Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. 

  Projekt w liczbach: 

  kwota dofinansowania EFS: 1 815 227,71 zł 

  czas trwania: 24 miesiące (od 06.2012 do 05.2014) 

  Cele projektu: 

  Głównym celem projektu jest umocnienie potencjału adaptacyjnego 4 małopolskich spółek Grupy Maspex Wadowice, poprzez podniesienie kompetencji menedżerów oraz specjalistów, poprzez szkolenia ogólne, realizowane w Małopolsce. Realizacja projektu, zgodnie z przyjętymi założeniami przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności firmy na rynku regionalnym. 

  Uczestnicy projektu: 

  Szkolenia dedykowane są dla pracownikom 4 dużych przedsiębiorstw Grupy Maspex Wadowice działających na terenie Małopolski: 

  MW – GMW 

  MGD–GMW 

  Maspex–GMW 

  Tymbark 

  Szkolenia: 

  Tematyka szkoleń skupia się na podniesieniu kompetencji w zakresie planowania działań, kierowania ludźmi, przywództwa, podtrzymywania zadowolenia klientów, komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji oraz podniesieniu wiedzy w zakresie wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku.  

  Łącznie planowanych jest 145 dni szkoleniowych w tematach: 

  MENEDŻEROWIE: 

  I.Efektywność systemów i zarządzania 

  II. Wspieranie rozwoju pracowników 

  III. Ekologiczny styl zarządzania 

  IV. Szkolenia menedżerskie wyrównujące szanse 

  SPECJALIŚCI : 

  I. Akademia trenerów wewnętrznych 

  II. Szkolenia wyrównujące szanse 

  III. Efektywność zewnętrzna 

  IV. Współpraca wewnątrz Organizacji 

  V. Efektywność systemów zarządzania 

  VI. Szkolenia „EKO” 

  Informacje o projekcie: 

  Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem bardziej szczegółowych informacji na temat projektu, prosimy o kontakt z Managerem Projektu: e-mail: j.szwarcbach@maspex.com, tel.: 33 870 84 79, lub bezpośrednio w biurze projektu:, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice.