Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Danych osobowych przez Grupę Maspex sp. z o.o sp. k oraz zasady funkcjonowania plików cookies ( Polityka Cookies).

 

 

I.                   Definicje:

Administrator SerwisuMGD MWS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271001

Dane kontaktowe Administratora Serwisu : internet@maspex.com.pl

Administrator Danych Osobowych - Grupa Maspex sp. z o.o sp.k z siedzibą w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571274, NIP:55126117657.

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora Serwisu oraz programy komputerowe prowadzące komunikację z Użytkownikiem administrowane przez Administratora Serwisu ( chatboty).

Spółka z Grupy Administratora Danych Osobowych – spółka powiązana z Administratorem Danych Osobowych gospodarczo i/lub kapitałowo i/lub personalnie.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i/lub korzystająca z programów komputerowych służących do prowadzenia  komunikacji  (chatboty)   i administrowanych przez Administratora Serwisu.

Kontrahent – osoba fizyczna z którą Administrator Danych Osobowych lub/i Spółka z Grupy Administratora Danych Osobowych współpracuje  lub zawarł/a umowę cywilnoprawną.

 Osoba Kontaktowa – pracownik Kontrahenta,  osoba  reprezentująca Kontrahenta i/lub osoba kontaktowa  wskazana przez Kontrahenta  w celu realizacji współpracy /umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem i/lub Administratorem Danych Osobowych i/lub Spółką z Grupy Administratora Danych Osobowych ,  jak również osoba przy pomocy której Kontrahent wykonuje lub której powierza wykonanie umowy/ współpracy z Kontrahentem i/lub Administratorem Danych Osobowych i/lub Spółką z Grupy Administratora Danych.

II. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu

1. Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator  Danych Osobowych może  przetwarzać  Dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do  komunikacji z Użytkownikiem, udzielenia odpowiedzi na zapytania zgłaszane przez Użytkowników, uczestnictwa przez Użytkownika w konkursach organizowanych w Serwisie, w celach marketingu bezpośredniego.

Administrator Danych Osobowych przetwarza ponadto Dane osobowe Kontrahentów oraz Osób Kontaktowych w celu współpracy/wykonania umowy  lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Przetwarzanie  Danych osobowych Użytkowników, Kontrahentów oraz Osób Kontaktowych dokonywane będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami RODO.

Administrator Danych Osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania Danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych  przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Danych osobowych  do państw trzecich  tj. poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), z zastrzeżeniem Danych osobowych przetwarzanych w celach marketingu bezpośredniego. W przypadku przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane do dostawców usług informatycznych w  USA  podlegającym  certyfikacji w ramach Privacy Shield, tj. na podstawie art.45 ust.1 RODO. W przypadku gdyby  dane osobowe miały zostać przekazane poza EOG  w innych celach niż  marketing bezpośredni, ich przekazanie nastąpi w oparciu o podstawy prawne wskazane w art. 44-49 RODO, za uprzednim powiadomieniem  Użytkownika, Kontrahenta oraz Osoby Kontaktowej o tym fakcie. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych oraz okres przetwarzania Danych osobowych

Administrator  Danych Osobowych może  przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

a) w celu identyfikacji Użytkownika, komunikacji z Użytkownikiem oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika

Użytkownik ma możliwość  skontaktowania się Administratorem Serwisu i/lub Administratorem Danych Osobowych przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych  dostępnych w Serwisie. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik w treści zapytania może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Użytkownik komunikujący się za pośrednictwem  programów komputerowych typu chatbot ma możliwość skontaktowania się Administratorem Serwisu i/lub Administratorem Danych Osobowych poprzez funkcjonalności dostarczane przez chatbot. Podanie Danych osobowych  jest dobrowolne , jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości komunikacji i realizacji obsługi zapytania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  w powyższym celu jest  zgoda Użytkownika  tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na pytanie.

W przypadku gdy Dane osobowe przetwarzane są za pośrednictwem programów komputerowych do konwersacji z Użytkownikiem ( chatboty)  Dane osobowe Użytkownika  przetwarzane będą przez okres dostępności tego programu do komunikacji dla Użytkowników.

Użytkownik  ma prawo do cofnięcia zgody wobec przetwarzania Danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

b) w celu obsługi reklamacji

 Użytkownik  przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych  lub za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie może zgłosić  reklamację dotyczącej Produktu, którego producentem jest Spółka z Grupy  Administratora Danych Osobowych. Wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego  (art. 6 ust.1 lit. c RODO). Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, okres przedawnienia roszczeń  z reklamacji i okres niezbędny do obrony przed roszczeniami Użytkownika.

c) w celach marketingu bezpośredniego

Administrator Danych Osobowych może przetwarzać dane osobowe Użytkowników  w celach marketingu produktów z oferty handlowej Administratora Danych Osobowych  (dalej „Produkty”); Aktualny wykaz Produktów znajduje się na stronie internetowej www.maspex.com. Podstawą prawną  przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego jest  zgoda Użytkownika tj.  art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika  jest dobrowolne. Użytkownik  ma prawo do cofnięcia zgody wobec przetwarzania Danych osobowych  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane  do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

d) w celu uczestniczenia w konkursach

Zasady przetwarzania Danych osobowych Użytkownika w konkursach organizowanych za pośrednictwem Serwisu wskazane będą w regulaminie danego konkursu akceptowanym  każdorazowo przez Użytkownika przed zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie.

e) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy/nawiązaniem współpracy  i/lub w celu wykonania umowy/współpracy

Administrator Danych Osobowych może otrzymywać dane osobowe Kontrahentów  bezpośrednio od Kontrahentów  lub od Spółki z Grupy  Administratora Danych Osobowych z którą Kontrahent współpracuje i/lub zawarł/a umowę. Administrator Danych Osobowych  może otrzymywać dane osobowe Osób Kontaktowych bezpośrednio od tych osób,  od Kontrahenta lub od Spółki z Grupy  Administratora Danych Osobowych z którą Kontrahent współpracuje i/lub zawarł/a umowę.

Administrator Danych Osobowych  może  przetwarzać następujące dane osobowe Kontrahentów/ Osób Kontaktowych: Imię i nazwisko, adres siedziby/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, inny wskazany adres ,  nr. telefonu, adres e-mail, NIP, PESEL,  nr. dowodu osobistego , nr prawa jazdy , nr rejestracyjny pojazdu lub inne niezbędne dane do zawarcia/ realizacji współpracy /umowy. Dane osobowe wskazane powyżej będą przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do  współpracy/wykonania umowy i zgodnie z zasadą adekwatności.

Podanie w/w danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy i/lub podjęcia współpracy.

Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kontrahentów  w celu zawarcia i realizacji  umowy  tj. na podstawie  art. 6 ust.1 lit. b RODO, a dane osobowe  Osób Kontaktowych w celu realizacji współpracy i/lub umowy zawartej z Kontrahentem, w szczególności w celach kontaktowych tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych Osobowych i/lub Spółki z Grupy Administratora Danych Osobowych –  art. 6  ust.1 lit. f RODO.

Administrator Danych Osobowych przetwarza także dane osobowe Kontrahentów oraz Osób Kontaktowych w celu i przez okres:

-  dochodzenia przez Administratora Danych Osobowych i/lub Spółkę z Grupy Administratora Danych Osobowych ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem  umowy/ współpracy i/ lub czynów niedozwolonych a także obroną przed  takimi roszczeniami tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora Danych Osobowych  i/ lub Spółki z Grupy Administratora Danych Osobowych tj. art. 6  ust.1 lit. f RODO. Dane osobowe Kontrahentów oraz Osób Kontaktowych będą przetwarzane przez  okres  trwania współpracy/obowiązywania umowy oraz okres równy terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy/ współpracy i/lub czynów niedozwolonych.

 - prowadzenia ksiąg rachunkowych i innej dokumentacji księgowej tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora Danych Osobowych  i/ lub Spółki z Grupy Administratora Danych Osobowych tj .art. 6 ust.1 lit. f RODO i przez  okres wymagany przepisami prawa, które nakładają określone obowiązki, których wykonanie wymaga przetwarzania danych osobowych.

- w celu marketingowym tj. przedstawieniu ofert i informacji handlowych  dotyczących produktów z oferty Administratora Danych Osobowych tj. w  prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora Danych  Osobowych tj. art. 6  ust.1 lit. f RODO  do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

f) w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz komunikacji z Użytkownikiem, optymalizacji korzystania z Serwisu, Użytkownika , w celach tworzenia statystyk, prezentacji reklam, realizacji ankiet oraz wykrywania botów i nadużyć w usługach analiz działań narzędzi marketingowych.   

Przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika w powyższym celu jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz   prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, w tym uwzględnienie charakterystyki odbiorców w prowadzonych działaniach, jak również zabezpieczenie Serwisu przed próbami bezprawnej ingerencji w Serwis np. próbami włamania do Serwisu przez osoby nieupoważnione. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest  art. 6 ust. 1 lit f RODO. Administrator Danych osobowych realizuje powyższy cel stosując m.in. pliki cookies opisane szczegółowo w Rozdziale II – Polityka cookies.

3. Odbiorcy Danych.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora Danych Osobowych, Administratorowi Serwisu i jego upoważnionym pracownikom, Spółce z Grupy Administratora Danych Osobowych ,która z uwagi na zakres swojej działalności pozostaje właściwa do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika  Serwisu, a w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu marketingu bezpośredniego dodatkowo Spółkom z Grupy Administratora Danych Osobowych  będących producentami lub/i   dystrybutorami Produktów i ich upoważnionym pracownikom ,  podmiotom świadczącym usługi , w tym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, programów komputerowych systemów informatycznych oraz Serwisu w których dane osobowe Użytkowników, Kontrahentów oraz Osób Kontaktowych są przetwarzane, agencjom marketingowym, reklamowym, domom mediowym współpracującym z Administratorem Serwisu lub Administratorem Danych Osobowych lub Spółką z Grupy Administratora Danych Osobowych, Partnerom Administratora Serwisu i/lub Administratora Danych Osobowych i/lub Spółki z Grupy Administratora Danych Osobowych oraz organom państwowym gdy taki obowiązek wynika  z przepisów prawa.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczy Kontrahentów oraz Osób Kontaktowych Dane osobowe Kontrahentów oraz Osób Kontaktowych mogą być ponadto przekazywane Spółce z Grupy Administratora Danych która współpracuje lub /i zawarła umowę z Kontrahentem , podmiotom świadczącym usługi dla Administratora Danych Osobowych i/ lub Spółki z Grupy Administratora Danych Osobowych, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz wspierające Administratora Danych Osobowych i/lub Spółkę z Grupy Administratora Danych Osobowych w dochodzeniu roszczeń, w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne, audytorzy, ubezpieczyciele, brokerzy ubezpieczeniowi oraz upoważnienie pracownicy w/w podmiotów.

Ponadto w przypadku gdy Użytkownik, Kontrahent, Osoba Kontaktowa za pośrednictwem Serwisu złożył/a reklamację dotyczącą produktów, których producentem są Spółki z Grupy Administratora Danych Osobowych, Dane osobowe Użytkownika/ Kontrahenta będą przekazywane Spółkom z Grupy Administratora Danych Osobowych będących producentami i/lub dystrybutorami  reklamowanych produktów i ich upoważnionym pracownikom; spółkom z Grupy Administratora Danych Osobowych do których została zgłoszona reklamacja i ich upoważnionym pracownikom ;ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym oraz organom państwowym gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

4. Prawa Użytkowników w zakresie Danych osobowych.

1.Użytkownicy  Serwisu, Kontrahenci oraz Osoby Kontaktowe mają prawo do:

a) dostępu do treści swoich Danych osobowych,

b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych osobowych

c) żądania przeniesienia Danych osobowych

d) wniesienia skargi w zakresie przetwarzania Danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych

e) W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych odbywa się  w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych  lub osoby trzeciej  Użytkownik, Kontrahent lub Osoba Kontaktowa może, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

Jeżeli celem przetwarzania danych osobowych jest marketing produktów z oferty Administratora Danych Osobowych Użytkownik, Kontrahent , Osoba Kontaktowa może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

2. Powyższe prawa Użytkownicy , Kontrahenci oraz Osoby Kontaktowe mogą zrealizować kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych  na adres do korespondencji lub mailowy Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy poprzez:

Adres do korespondencji: Grupa Maspex sp. z o.o sp.k. ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice,

 e-mail:marketing@maspex.com

 

Osobą kontaktową Administratora Danych Osobowych  we wszystkich  sprawach związanych z przetwarzaniem  danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Adres do korespondencji:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych , ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice,

adres e-mail:                                                    iodmarketing@maspex.com.

w przypadku reklamacji Produktów:                iodreklamacje@maspex.com.

dla Kontrahentów/ Osób Kontaktowych:         iod@maspex.com

II. Polityka Cookies

Polityka cookies ma zastosowanie do stron  internetowych  których Administratorem jest Administrator Serwisu. Strony te korzystają z plików cookies. Korzystanie ze stron internetowych  bez zmiany ustawień  przeglądarki Użytkownika oznacza, że pliki cookies umieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik zawsze może zmienić te ustawienia.

 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisane im dane (takie jak np.unikalny numer).
 2. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
 3. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 4. Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z Administratorem Serwisu i/lub Administratorem Danych Osobowych, m.in. Partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe. Lista Partnerów wraz z linkami do zasad określających zasady przetwarzania przez nich Danych osobowych znajduje się poniżej w pkt.12.
 5. Strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
 6. Strony internetowe administrowane przez Administratora Serwisu  korzystają z plików cookies w celu:
 • dostosowywania zawartości  i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej (np. pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, np. rozdzielczości przeglądarki, preferencji językowych, wielkości czcionki);
 • tworzenia statystyk, których analiza pozwala na ulepszanie struktury i zawartości serwisu i aplikacji (np. poprawa elementów strony wynikająca z błędów technicznych serwisu, poprawiania ścieżki Użytkownika, by jak najszybciej otrzymał pożądaną treść);
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego), jak też w celu uniknięcia wyświetlania reklam ponad normę jednemu Użytkownikowi;
 • realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Użytkownikowi oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownikom;
 • wykrywania botów i nadużyć w usługach (np. próby włamań do Serwisu).


7. Z uwagi na czas życia cookies, Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje tych plików: 

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


8. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, Serwis stosuje ich następujące rodzaje: 

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym Serwis będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

10. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, np. akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies. 


11. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub w sekcji pomoc w menu przeglądarki internetowej. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

12. Wykaz Partnerów Administratora Serwisu  i/lub Administratora Danych Osobowych, którzy mogą posiadać dostęp do  plików cookies, wraz z linkiem do zasad korzystania z plików cookies stosowanych przez  Partnera

https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

- https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

- https://yandex.com/legal/privacy/

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

https://support.google.com/analytics/answer/7667196

https://www.cloudflare.com/security-policy/

https://kwit.pl/polityka_prywatnosci

- http://www.listonic.com/content/pl/polityka-prywatnosci/

 

III. Zmiana Polityki Prywatności

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i  w razie potrzeby aktualizowana.