Projekty EU

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Maspex, w obszarze wielowymiarowych analiz shopperów, geolokalizacji i optymalizacji potencjałów sprzedażowych

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) z obszaru wielowymiarowych analiz shopperów, geolokalizacji i optymalizacji potencjałów sprzedażowych. Planowane do nabycia są sprzęt i aparatura do Laboratorium 3D jak również wyspecjalizowane oprogramowanie i wiedza do odpowiedniego gromadzenia, przetwarzania danych, które pozwolą na wdrożenie innowacji procesowej jaką jest zoptymalizowanie zarządzania ekspozycjami sklepowymi w oparciu o analizę i przewidywanie zachowań zakupowych shopperów.

W wyniku przeprowadzonych prac, specjalnie powołany zespół B+R realizować będzie cykl prac badawczych, w ramach których opracowany zostanie m.in. w pełni automatyczny system konstruowania indywidualnych ofert dla poszczególnych punktów sprzedaży detalicznej (PSD). Całość działań przyczyni się do zwiększenia wolumenu sprzedaży Spółki i Grupy, a połączenie ze sobą kilku obszarów z różnych dyscyplin: big data, geolokalizacja, psychologia konsumenta, architektura inteligentnych sieci, wizualizacja, video content analytics i wielu innych, doprowadzi do powstania unikalnych innowacji procesowych w branży.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I / Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw


Wartość projektu ogółem: 8 364 000,00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 904 000,00 PLN 


Fundusze_POIR.jpg

 

 

 

Tytuł projektu: Budowa jednostki poligeneracyjnej produkującej energię
dla „Ekoland” Sp. z o.o.

Miejsce realizacji: Oddział Grupy Maspex „Ekoland” Sp. z o.o., Tychy,  ul. Strefowa 2

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w ramach Działania 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie o ciepło użytkowe, Poddziałania 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Celem bezpośrednim projektu jest efektywniejsze wykorzystanie energii zawartej w gazie ziemnym wysokometanowym, poprzez produkcję w skojarzeniu w układzie wysokosprawnej Kogeneracji. Produkcja energii elektrycznej w kogeneracji ograniczy emisję CO2, NOx oraz węglowodorów.

Praca układu poligeneracyjnego doprowadzi do częściowego wyeliminowania emisji SO2, pyłów i sadzy, jak również stałych odpadów poprocesie spalania. Beneficjent zmniejszy ponoszone koszty energii elektrycznej i gazu GZ-50 w związku z produkcją energii w skojarzeniu oraz  częściowo uniezależnieni się od dostaw energii elektrycznej. Układ poligeneracyjny zapewni stałe funkcjonowanie zakładu, szczególnie w przypadkach kryzysów energetycznych.

Efektem realizacji projektu będzie:

Moc zainstalowana – 2410 kW, w tym 1200 kW mocy elektrycznej, 1210 kW mocy cieplnej.
Produktem projektu będzie jednostka poligeneracyjna wytwarzająca:
a)      energię elektryczną;
b)      energię termiczną w postaci chłodu i ciepła;
Ciepło wykorzystane do produkcji pary oraz do bezpośrednio lub do produkcji chłodu.


Całkowita wartość projektu: 7 795 555,50 PLN

Wysokość dofinansowania: 3 063 462,90 PLN

FE_IS_RGB-1.jpg