Projekty EU

Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe nad zautomatyzowaniem procesów logistycznych wykorzystujących inteligentne algorytmy oraz prototypy urządzeń w rozproszonej strukturze centrów dystrybucyjnych

Przedmiotem projektu są prace badawczo-rozwojowe nad zautomatyzowaniem procesów logistycznych wykorzystujących inteligentne algorytmy oraz prototypy urządzeń w rozproszonej strukturze centrów dystrybucyjnych. Głównym celem projektu jest wzrost efektywności zintegrowanego łańcucha dostaw realizowanego przez konsorcjantów należących do Grupy Maspex. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie rezultatów bieżącego projektu, którymi są następujące komplementarne komponenty:

[1]   Nowa metoda kompletacji niejednorodnych jednostek ładunkowych wykorzystującej prototypy cyfrowo sterowanych urządzeń automatyki magazynowej i urządzenia towarzyszące typu HMI;

[2]   Nowoczesny moduł decyzyjny dla systemu WMS wykorzystujący inteligentne algorytmy automatyzujące i wspomagające globalny proces podejmowania decyzji w rozproszonej strukturze centrów dystrybucyjnych.

Projekt realizowany będzie przez konsorcjum przedsiębiorstw należących do Grupy Maspex, tj.:

-        „M-LOGISTIC” Sp. z o.o. (lider konsorcjum)

-        PZZ LUBELLA GMW Sp. z o.o. Sp. k.

-        TYMBARK -MWS Sp. z o.o. Sp.k.

Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet I:Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Wartość projektu ogółem: 26 397 376,94 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 11 712 631,74 zł


belka_NCBiR.png

 

Tytuł projektu: Nowoczesne formy aplikacji substancji prozdrowotnych w postaci wyrobów czekoladowych o porowatym rdzeniu.

Miejsce realizacji projektu:

Lider: Maspex GMW-Sp. z o.o., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

Partner: Prolab Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wróblewskiego 2/4, 31-148 Kraków

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa I: Gospodarka wiedzy, w ramach Działania: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności polskiego producenta wyrobów konfekcjonowanych poprzez wdrożenie opracowanych wyrobów czekoladowych o porowatym rdzeniu zawierających funkcjonalne, prozdrowotne składniki na rynek krajowy i zagraniczny.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad opracowaniem prozdrowotnych i funkcjonalnych wyrobów czekoladowych o porowatym rdzeniu. Pozytywny wynik przeprowadzonych prac B+R pozwoli na wdrożenie wyników tych prac poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych wyrobów czekoladowych (AERO draży) w zakładzie Wnioskodawcy - Lidera.

Efektem projektu są areo draże o porowatym rdzeniu zawierające substancje prozdrowotne.

Całkowita wartość projektu:  9 722 204,59 zł

Wysokość dofinansowania: 4 719 296,98 zł

projekt_UE_4.jpg

Tytuł projektuWpływ szczepów starterowych bakterii kwasu mlekowego na jakość i właściwości prozdrowotne produktów owocowo- warzywnych

Miejsce realizacji projektu: Fruktus Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k., Wąsosz Dolny ul. Traugutta 130, 42-110 Popów

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest opracowanie technologii i kultury starterowej o cechach innowacyjności przełomowej do prowadzenia kontrolowanej, przemysłowej fermentacji warzyw.

Celem gospodarczym projektu jest wprowadzenie na rynek nieoferowanych obecnie przetworów warzywnych. Będzie to możliwe, dzięki opracowaniu technologii pozwalającej na kontrolowaną, powtarzalną produkcję przemysłową kiszonych warzyw, o unikatowych właściwościach prozdrowotnych.

Efektem realizacji projektu będzie zastosowanie oryginalnej biotechnologii, dzięki której powstaną powtarzalne produkty, wytwarzane w skali przemysłowej, tj. kiszone warzywa o dużej trwałości, stabilnych i wyjątkowych walorach smakowych oraz właściwościach prozdrowotnych (probiotycznych). Poprzez wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, powstałej w ramach projektu nowej fermentacji przemysłowej, zostaną przygotowane do wdrożenia całkowicie innowacyjne produkty w stosunku do obecnie występujących na rynku.

Czas trwania projektu: 03.04.2018r. ÷ 27.03.2020r.

Wartość projektu ogółem:  2 875 881,16 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  1 500 736,24 PLN

projekt_UE_3.png

 

Tytuł projektu: Opracowanie nowej odmiany pomidora gruntowego dedykowanego dla przetwórstwa oraz ulepszonej technologii jego uprawy w celu uzyskania wysokiej jakości, powtarzalnej i wydajnej produkcji w polskich warunkach klimatycznych.

Przedmiotem projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemu zbyt małej krajowej produkcji pomidora gruntowego o wysokiej jakości dla przetwórstwa, głównie do produkcji koncentratu pomidorowego.

Główny cel projektu realizowany będzie przez:

- opracowanie nowej odmiany pomidora gruntowego (pomidora łowickiego) o pożądanych właściwościach przystosowanej do polskich warunków klimatycznych

- optymalizację technologii uprawy:

• opracowanie dedykowanego systemu monitoringu i zarządzania uprawą opartego m.in. na obrazowaniu hiperspektralnym z poziomu dronów i zaawansowanych algorytmach przetwarzania obrazu i sztucznej inteligencji;

• opracowanie zaleceń w zakresie żywienia, nawadniania i stosowania środków ochrony roślin dedykowanych uprawie gruntowej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (m.in. nawadniania kropelkowego, fertygacji).

Projekt jest realizowany w Konsorcjum w składzie ZPOW Agros Nova (lider), Plantico i QZ Solutions. Każdy z konsorcjantów odpowiada za wybrany obszar projektu:

Agros – za nową technologię uprawy

Plantico – za nowe odmiany pomidora gruntowego

QZ Solutions – za system zarządzający uprawą

W efekcie nastąpi rozbudowa bazy surowcowej dla zabezpieczenia potrzeb produkcyjno-sprzedażowych ZPOW Agros Nova, poprawa ekonomiki produkcji pomidora, zastąpienie importu koncentratu produkcją własną oraz podniesienie jakości wytwarzanych koncentratów.

Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś  Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Wartość projektu ogółem: 38 337 327,31 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 21 023 895,28 zł

 

projekt_UE_2.png

Tytuł projektuOpracowanie innowacyjnej metody wytwarzania przetworów pomidorowych w oparciu o naturalne składniki

Celem projektu jest opracowanie nowej metody wytwarzania ketchupów, będących zdrową alternatywą dla produktów dostępnych na rynku.

Główny cel projektu realizowany będzie przez:

1. dobór odpowiednich surowców i składników ketchupów (m.in. odpowiednia odmiana pomidorów i kompozycja przecierów warzywnych) nadających produktom odpowiedni profil organoleptyczny i znacząco podwyższoną wartość żywieniową

2. opracowanie technologii pozwalającej na eliminację substancji zagęszczających

Projekt pozwoli na wypracowanie zupełnie nowych rozwiązań w technologii produkcji przetworów warzywno-owocowych i w efekcie opracowanie innowacji produktowych.

Rezultatem bezpośrednim będą innowacyjne produkty na bazie pomidora np. ketchup o wysokiej zawartości pomidorów, skomponowany tylko z odpowiednio dobranych surowców, bez dodatku cukru, octu,  skrobi i innych zagęszczających składników, konserwantów, bez alergenów i wzmacniaczy smaku, słodzony zagęszczonym sokiem jabłkowym/naturalnymi substancjami słodzącymi z dodatkiem pro-/prebiotyków, błonnika lub innych substancji podnoszących wartość prozdrowotną.

Proponowany produkt  zostanie opracowany w oparciu o pomidora, który nie traci po obróbce termicznej swoich cennych właściwości - zawiera witaminy A, C i zachowuje najcenniejszy swój składnik – likopen.

Celem gospodarczym projektu jest wprowadzenie na rynek unikalnych ketchupów o znacząco podwyższonej wartości zdrowotnej i żywieniowej, a całość działań będzie w stanie wzbogacić i urozmaicić naszą ofertę handlową.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś 1. Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy Działanie 2.1 Inwestycje  przedsiębiorstw w badania i innowacje

 

Wartość projektu ogółem: 5 287 535,00  PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 998 854,00  PLN 

projekt_UE.jpg

 

Tytuł projektuRozbudowa zaplecza B+R w celu podniesienia innowacyjności ZPOW Agros Nova

Celem projektu są kompleksowe działania zmierzające do rozbudowy, modernizacji i zwiększenia zdolności zaplecza B+R poprzez utworzenie i  wyposażenie centrum badawczo-rozwojowego dla ZPOW AN, przy istniejącym dziale badań i rozwoju działającym w zakładzie produkcyjnym w Łowiczu.

W ramach realizacji projektu planuje się adaptację istniejących pomieszczeń działu badań i rozwoju, poprzez przeprowadzenie niezbędnego remontu dostosowującego go do wykonywania zaawansowanych prac B+R oraz zakup niezbędnej infrastruktury pozostającej w bezpośrednim związku z celami projektu, która służyć będzie prowadzeniu wyłącznie prac badawczo-rozwojowych na rzecz opracowania innowacyjnych technologii produkcji i produktów owocowo-warzywnych. Planowane jest stworzenie nowych miejsc pracy oraz stała współpraca z jednostkami naukowymi.

Rezultatem projektu będzie opracowanie nowoczesnych technologii produkcji oraz stworzenie gamy nowych, innowacyjnych produktów w obrębie przetworów owocowo-warzywnych, przy wykorzystaniu powstałej infrastruktury B+R.

Działania prowadzone przez CBR przyczynią się umocnienia pozycji  i budowania przewagi konkurencyjnej na rynku przetworów owocowych i warzywnych, a w konsekwencji do wzbogacenia i urozmaicenia oferty handlowej.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś 1. Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy Działanie 2.1 Inwestycje  przedsiębiorstw w badania i innowacje

 

Wartość projektu ogółem: 4 831 347,00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 374 773,40 PLN 

projekt_UE.jpg

 

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Maspex, w obszarze wielowymiarowych analiz shopperów, geolokalizacji i optymalizacji potencjałów sprzedażowych

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) z obszaru wielowymiarowych analiz shopperów, geolokalizacji i optymalizacji potencjałów sprzedażowych. Planowane do nabycia są sprzęt i aparatura do Laboratorium 3D jak również wyspecjalizowane oprogramowanie i wiedza do odpowiedniego gromadzenia, przetwarzania danych, które pozwolą na wdrożenie innowacji procesowej jaką jest zoptymalizowanie zarządzania ekspozycjami sklepowymi w oparciu o analizę i przewidywanie zachowań zakupowych shopperów.

W wyniku przeprowadzonych prac, specjalnie powołany zespół B+R realizować będzie cykl prac badawczych, w ramach których opracowany zostanie m.in. w pełni automatyczny system konstruowania indywidualnych ofert dla poszczególnych punktów sprzedaży detalicznej (PSD). Całość działań przyczyni się do zwiększenia wolumenu sprzedaży Spółki i Grupy, a połączenie ze sobą kilku obszarów z różnych dyscyplin: big data, geolokalizacja, psychologia konsumenta, architektura inteligentnych sieci, wizualizacja, video content analytics i wielu innych, doprowadzi do powstania unikalnych innowacji procesowych w branży.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I / Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw


Wartość projektu ogółem: 8 364 000,00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 904 000,00 PLN 


Fundusze_POIR.jpg

 

 

 

Tytuł projektu: Budowa jednostki poligeneracyjnej produkującej energię
dla „Ekoland” Sp. z o.o.

Miejsce realizacji: Oddział Grupy Maspex „Ekoland” Sp. z o.o., Tychy,  ul. Strefowa 2

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w ramach Działania 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie o ciepło użytkowe, Poddziałania 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Celem bezpośrednim projektu jest efektywniejsze wykorzystanie energii zawartej w gazie ziemnym wysokometanowym, poprzez produkcję w skojarzeniu w układzie wysokosprawnej Kogeneracji. Produkcja energii elektrycznej w kogeneracji ograniczy emisję CO2, NOx oraz węglowodorów.

Praca układu poligeneracyjnego doprowadzi do częściowego wyeliminowania emisji SO2, pyłów i sadzy, jak również stałych odpadów poprocesie spalania. Beneficjent zmniejszy ponoszone koszty energii elektrycznej i gazu GZ-50 w związku z produkcją energii w skojarzeniu oraz  częściowo uniezależnieni się od dostaw energii elektrycznej. Układ poligeneracyjny zapewni stałe funkcjonowanie zakładu, szczególnie w przypadkach kryzysów energetycznych.

Efektem realizacji projektu będzie:

Moc zainstalowana – 2410 kW, w tym 1200 kW mocy elektrycznej, 1210 kW mocy cieplnej.
Produktem projektu będzie jednostka poligeneracyjna wytwarzająca:
a)      energię elektryczną;
b)      energię termiczną w postaci chłodu i ciepła;
Ciepło wykorzystane do produkcji pary oraz do bezpośrednio lub do produkcji chłodu.


Całkowita wartość projektu: 7 795 555,50 PLN

Wysokość dofinansowania: 3 063 462,90 PLN

FE_IS_RGB-1.jpg