Skroluj

Ogłoszenia i dokumenty

GM Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Wadowicach

adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498705, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512618869, kapitał zakładowy: 500 000,00 zł