Skroluj

Ogłoszenia i dokumenty

GMW PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach

adres: ul. Chopina 10, 34-100 Wadowic

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697071, posiadająca numer NIP: 5512632208, REGON: 368380894, o kapitale zakładowym w wysokości 940.300.405,00 złotych