Skroluj

Ogłoszenia i dokumenty

Wybrane Spółki Grupy Maspex

B2B WINE & SPIRITS Sp. z o.o. z siedzibą w Łubnej

adres: 05-532 Łubna, ul. Łubińska 10

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000667347, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1231343261, REGON: 366780916, BDO: 000478765, kapitał zakładowy: 30.000,00 zł

 

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK z dnia 27 lutego 2023 roku

Zarząd spółki B2B WINE & SPIRITS Sp. z o.o. z siedzibą w Łubnej, adres: 05-532 Łubna, ul. Łubińska 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000667347, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1231343261, REGON: 366780916, BDO: 000478765, kapitał zakładowy: 30.000,00 zł (,,Spółka Przejmowana”), działając na podstawie art. 500 § 21 k.s.h. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.   niniejszym ogłasza, że w dniu 27 lutego 2023 r. Zarządy łączących się spółek tj. Spółki Przejmowanej ze spółką CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach, KRS 0000051098 (,,Spółka Przejmująca”) uzgodniły, przyjęły i podpisały Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki Przejmowanej udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami. Będzie on opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmowanej co najmniej przez miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

Plan Połączenia wraz z załącznikami