Skroluj

Ogłoszenia i dokumenty

MW FOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach

adres: ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907448, posiadająca numer NIP: 5512262007, REGON: 357233331, o kapitale zakładowym w wysokości 1.144.450,00 złotych