Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Rozbudowa zaplecza B+R w celu podniesienia innowacyjności ZPOW Agros Nova

Celem projektu są kompleksowe działania zmierzające do rozbudowy, modernizacji i zwiększenia zdolności zaplecza B+R poprzez utworzenie i  wyposażenie centrum badawczo-rozwojowego dla ZPOW AN, przy istniejącym dziale badań i rozwoju działającym w zakładzie produkcyjnym w Łowiczu.

W ramach realizacji projektu planuje się adaptację istniejących pomieszczeń działu badań i rozwoju, poprzez przeprowadzenie niezbędnego remontu dostosowującego go do wykonywania zaawansowanych prac B+R oraz zakup niezbędnej infrastruktury pozostającej w bezpośrednim związku z celami projektu, która służyć będzie prowadzeniu wyłącznie prac badawczo-rozwojowych na rzecz opracowania innowacyjnych technologii produkcji i produktów owocowo-warzywnych. Planowane jest stworzenie nowych miejsc pracy oraz stała współpraca z jednostkami naukowymi.

Rezultatem projektu będzie opracowanie nowoczesnych technologii produkcji oraz stworzenie gamy nowych, innowacyjnych produktów w obrębie przetworów owocowo-warzywnych, przy wykorzystaniu powstałej infrastruktury B+R.

Działania prowadzone przez CBR przyczynią się umocnienia pozycji  i budowania przewagi konkurencyjnej na rynku przetworów owocowych i warzywnych, a w konsekwencji do wzbogacenia i urozmaicenia oferty handlowej.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś 1. Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy Działanie 2.1 Inwestycje  przedsiębiorstw w badania i innowacje

 

Wartość projektu ogółem: 4 831 347,00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 374 773,40 PLN