Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Prace B+R nad opracowaniem innowacyjnych produktów dedykowanych seniorom

Cel projektu

Celem  projektu jest przeprowadzenie w ramach współpracy z jednostką naukową  prac badawczo – rozwojowych, dotyczących opracowania nowych produktów dla osób starszych.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – ‘Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.2 – „Innowacyjne firmy” Poddziałania 1.2.1 – „Działalność B+R przedsiębiorstw”.

Wartość projektu: 19 604 544,27 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 236 997,92 PLN

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego