Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Budowa jednostki poligeneracyjnej produkującej energię dla „Ekoland” Sp. z o.o.

Miejsce realizacji: Oddział Grupy Maspex „Ekoland” Sp. z o.o., Tychy, ul. Strefowa 2

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w ramach Działania 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie o ciepło użytkowe, Poddziałania 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Celem bezpośrednim projektu jest efektywniejsze wykorzystanie energii zawartej w gazie ziemnym wysokometanowym, poprzez produkcję w skojarzeniu w układzie wysokosprawnej Kogeneracji. Produkcja energii elektrycznej w kogeneracji ograniczy emisję CO2, NOx oraz węglowodorów.

Praca układu poligeneracyjnego doprowadzi do częściowego wyeliminowania emisji SO2, pyłów i sadzy, jak również stałych odpadów poprocesie spalania. Beneficjent zmniejszy ponoszone koszty energii elektrycznej i gazu GZ-50 w związku z produkcją energii w skojarzeniu oraz  częściowo uniezależnieni się od dostaw energii elektrycznej. Układ poligeneracyjny zapewni stałe funkcjonowanie zakładu, szczególnie w przypadkach kryzysów energetycznych.

Efektem realizacji projektu będzie:

Moc zainstalowana – 2410 kW, w tym 1200 kW mocy elektrycznej, 1210 kW mocy cieplnej.
Produktem projektu będzie jednostka poligeneracyjna wytwarzająca:
a)      energię elektryczną;
b)      energię termiczną w postaci chłodu i ciepła;
Ciepło wykorzystane do produkcji pary oraz do bezpośrednio lub do produkcji chłodu.

Całkowita wartość projektu: 7 795 555,50 PLN

Wysokość dofinansowania: 3 063 462,90 PLN

W trosce o zrealizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sposób etyczny, jawny i przejrzysty informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych pod adresem e-mail naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub przez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej – stosowny formularz dostępny jest pod linkiem http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.