Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Innowacyjny prototyp platformy analitycznej wykorzystującej mechanizmy Internetu Rzeczy

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnej platformy do analizy rozproszonych i heterogenicznych danych. Powstałe rozwiązanie (złożony technologicznie system/platforma analityczna) składać się będzie z:

[1]   warstwy hardware – inteligentnych urządzeń Internetu Rzeczy (półek telemetrycznych oraz modułów telemetrycznych), których celem będzie pozyskiwanie danych z różnych kanałów sprzedażowych.

[2]   warstwy software – specjalnego oprogramowania analizującego zebrane dane.

Potrzeba projektu wynika ze złożoności, ilości i wielkości danych rynkowych wykorzystywanych w procesach optymalizacyjnych działań sprzedażowych i promocyjnych Wnioskodawcy. Mnogość i różnorodność danych (nieustrukturyzowane dane pochodzące z różnych kanałów – sklepy, automaty vendingowe) sprawia ogromne trudności Wnioskodawcy związane z pozyskiwaniem właściwych, miarodajnych danych dla celów analitycznych i budowania dzięki nim sprawdzających się z bardzo duża dokładnością modeli rekomendacyjnych i dystrybucyjnych dla działań sprzedażowych i promocyjnych. Zjawisko to definiowane może być jako syndrom DRIP (bogactwo danych, ubogość informacji) (ang. Data Rich Information Poor), które niekorzystnie wpływa na wydajność podejmowanych działań. Innowacyjna platforma do analizy rozproszonych i heterogenicznych danych wspierać będzie działania promocyjno – sprzedażowe podejmowane w kanale nowoczesnym i tradycyjnym oraz w kanale alternatywnym. Dzięki pracy platformy tworzone będą rekomendacje dla danych kanałów dystrybucyjnych Wnioskodawcy.

Wartość projektu ogółem: 18 122 897,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 8 059 955,47 zł