Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w obszarach innowacyjnych procesów magazynowo-logistycznych

Projekt obejmuje budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz jego wyposażenie w niezbędną infrastrukturę w obszarach innowacyjnych procesów magazynowo – logistycznych dla ZPOW Agros Nova w Łowiczu. Planujemy zakup infrastruktury pozostającej w bezpośrednim związku z celami projektu, która służyć będzie prowadzeniu prac B+R na rzecz opracowania innowacyjnych technologii i rozwiązań z zakresu procesów magazynowych, kompletacyjnych. Projekt zakłada stworzenie nowych miejsc pracy oraz trwałą, spójną i wielowymiarową współpracę z ośrodkami badawczymi – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu i przedsiębiorstwami z sektora MŚP – Quantum Qguar Sp. z o.o. w trakcie realizacji agendy B+R. Całość działań nowego CBR, oraz proponowane innowacje przyczynią się do umocnienia pozycji i budowania przewagi konkurencyjnej Spółki i Grupy na rynku FMCG.

Budowa oraz uruchomienie Centrum Badawczo – Rozwojowego pozwoli na opracowanie optymalnych metod zarządzania gospodarką magazynową, procesami logistycznymi, zarządzania transportem, magazynem, przepływem materiałów, optymalnego zarządzania zasobami oraz stworzeniem warunków do generowania większej ilości pomysłów i koncepcji technologicznych, których realizacja może przynieść znaczne korzyści dla rozwoju i optymalizacji procesów magazynowania i logistyki w skali całej Grupy Maspex.

Agenda B+R dotyczyć będzie obszarów BigData, Internet of Things, zaawansowanej eksploracji danych oraz sztucznej inteligencji, co jest zgodne z koncepcją Przemysłu 4.0/Logistyki 4.0. W projekcie opracowane zostanie wykorzystanie i zaadaptowanie tych obszarów i na ich podstawie zbudowanie nowych, ulepszonych procesów magazynowych, kompletacyjnych i logistycznych.

Projekt realizowany za pośrednictwem Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy, Poddziałanie: Infrastruktura B+R Przedsiębiorstw.

Wartość projektu ogółem: 23 973 895,89 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 8 390 863,56 zł

Realizacja projektu: od 05-11-2018 r. do 31-12-2020 r.